അമ്മ ??????

അമ്മ എന്റെയല്ലേ??
ബാല്യം കൊഞ്ചുന്നു !!

അമ്മയ്ക്ക് ഇതെന്താ??
കൗമാരം വികൽപ്പമായ് !!

അമ്മയോ അതാരാ??
യൗവനം മായാലോകമായ് !!!

അമ്മ ആരുടേതാ??
വാർദ്ധക്യം ത്രിശങ്കുവിൽ !!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s