ആ സ്പന്ദനം

പ്രതീക്ഷയോടെ ഞാൻ കാത്തിരിക്കും നിൻ തിരിച്ചു വരവിനൊരു സ്പന്ദനം ഉണ്ട്..

അവസാന ശ്വാസത്തിന് മുമ്പെൻ ചെറുവിരൽ നീ തൊടവേയീ നെഞ്ചിൻ സ്പന്ദനം!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s