തുടക്കം നിന്നിലാണ്

നിനക്കായ്‌ കാത്തു വെച്ചിവിടെ ഒന്നുമില്ല –
നീയെത്തിപ്പിടിക്കേണ്ട ഉയരങ്ങളല്ലാതെ !!

അവസരങ്ങളുടെ  മഹാസമുദ്രമീ ലോകം –
ഒരു നീർക്കുമിളയെങ്കിലും കണ്ടെടുക്കുക നീ !!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s