വിശ്വാസം നീയായിരുന്നു

വിശ്വാസമായിരുന്നെനിക്കു നിന്നെയെന്നേക്കാളുമൊരു നാൾ !!

നീയില്ലാത്ത നാളിന്നെനിക്കെന്നെ വിശ്വാസമില്ലാതെയായ് !!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s