നീയും ഞാനും


ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാനറിയുന്നു നീ ഞാനാണെന്ന് !


എന്നും നിനക്കായുള്ളതെല്ലാം എന്റെയുമാണെന്നും !


അതു നിന്റെ പ്രാണൻ മുതൽ പ്രണയം വരെയെന്നും !


സന്തോഷം മുതൽ നിൻ തീവ്രനൊമ്പരം വരെയെന്നും !


പകരുന്നു നിന്നിൽ നിന്നുമെന്നിലേയ്ക്കെല്ലാമേ നീ !


ആധിയായും വ്യാധിയായും നിൻ മഹാമാരിയായും !


ഏൽക്കുന്നു ഞാനെല്ലാം നിൻ പ്രണയസമ്മാനമായും !


എന്തെന്നാലെന്നും നീയെന്നാൽ ഞാനാണ് ഞാനെന്നാൽ നീയും !


ഈ ഏകാന്തവാസം ഊട്ടിയുറപ്പിച്ചെൻ  വിശ്വാസം !


നീയില്ലാത്ത ലോകമെനിക്കെന്നും ശൂന്യമാണെന്ന് !


നിന്റെ സാമീപ്യം അമൂല്യമായ അമൃതാണെന്നും !


നിന്റെയാലിംഗനം മാത്രമാണെന്റെ മരുന്നെന്നും !


നീയില്ലാതെയെനിക്ക് അസ്ഥിത്വമേയില്ലെന്നതും !


നീ തന്ന സ്വാതന്ത്ര്യമെൻ ജീവിതവിജയമെന്നും !


നീ തീർത്ത തടങ്കലാണെനിക്കീ പ്രണയമെന്നും !


നിൻ കലിയും അങ്കപ്പുറപ്പാടും വെറും വ്യാജമെന്നും !

ശേഷം നിന്റെ പ്രണയം കടലായൊഴുകുമെന്നും !

അറിവൂ നീയിതൊക്കെയെന്ന്,   ഞാനുമിതൊക്കെയെന്നും !

നീയാണെനിക്കെല്ലാം, ഞാൻ നിനക്കുമെല്ലാമാണെന്നും !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s