മൗനം

കണ്ണിമയനക്കാതെ ഒരു വാക്ക് പോലും ഉച്ചരിക്കാതെ,
ഒരായിരം കാര്യങ്ങളും അർത്ഥങ്ങളും ചൊല്ലീടുന്നു മൗനം…

അനാവശ്യനേരത്ത് കലഹമൊഴിവാക്കുന്നു മൗനം,
അവശ്യനേരത്ത് ഗംഭീര സ്ഫോടകാത്മകം നിൻ മൗനം….

Silence is the one thing that can “Preserve and Destroy Peace” if not used thoughtfully and rightly…

Be sensible in selection of your time to “Keep and Break Silence”…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s